Търговски марки, авторско право и сродни права

Услуги в областта на търговските марки

  търговска марка и авторски права
 • регистрация на:
  • българска марка;
  • чуждестранна марка в държава по избор на клиента;
  • европейска марка;
  • световна марка;
 • представителство в процедури по заличаване или отмяна регистрация на търговски марки;
 • защита при нарушения на права върху търговска марка;
 • проучвания и анализи на годност на търговската марка за регистрация, за наличие на по-ранни чужди права върху сходни или идентични марки;
 • индивидуализирани проучвания на търговски марки по критерии, зададени от клиента;
 • консултации относно използване, разпореждане, сделки с търговски марки.

Услуги в областта на географските означения

 • вписване на:
  • географско указание;
  • наименование за произход;
 • защита при нарушения на правото на ползване на географско означение;
 • проучвания и анализи във връзка с географски означения.

Услуги в областта на промишления дизайн

 • регистрация на:
  • български промишлен дизайн;
  • чуждестранен промишлен дизайн;
  • европейски промишлен дизайн;
  • световен промишлен дизайн;
 • проучвания и анализи на годност на промишления дизайн за регистрация, за наличие на по-ранни чужди права върху сходни или идентични дизайни;
 • индивидуализирани проучвания на дизайни по критерии, зададени от клиента;
 • представителство в процедури по заличаване или отмяна регистрация на промишлен дизайн;
 • консултации относно използване, разпореждане, сделки с промишлен дизайн;
 • Процесуално представителство пред съдебни и административни органи срещу нарушение на патентни права.

Услуги в областта на нови сортове растения и породи животни

 • проучвания и консултации относно формите на закрила;
 • регистрация на нови сортове растения на територията на България;
 • процесуално представителство пред съдебни и административни органи срещу нарушение на патентни права.

Услуги в областта на патентите и полезните модели

 • заявяване за издаване на:
  • български патент за изобретение;
  • европейски патент;
  • световен патент за всички или за конкретни посочени от клиента държави;
 • заявка за регистрация на:
  • български полезен модел;
  • европейски полезен модел;
  • световен полезен модел за всички или за конкретни посочени от клиента държави;
 • проучвания свързани с изобретението (за предшестващо състояние на техниката, новост, промишлена приложимост, патентна чистота и др.);
 • оформяне на заявка и описание на изобретение съобразно изискванията на Закона за патентите;
 • представителство пред Патентно ведомство по заявяване и издаване на патент, процесуално представителство срещу решения на Патентно Ведомство пред български съд;
 • съдействие при процедури по оспорване и обявяване на недействителност на патент;
 • процесуално представителство пред съдебни и административни органи срещу нарушение на патентни права.

Услуги в областта на закрила на конкуренцията

 • правни консултации в областта на нарушенията по закона за Защита на конкуренцията и изготвяне на правни становища;
 • представителство пред Комисия за закрила на конкуренцията;
 • представителство пред Върховен административен съд при обжалване на решения на КЗК;
 • процесуално представителство пред Софийски градски съд.

Услуги в областта на домейните

 • запазване на домейн имена и защита при нарушения:
  • проучване на домейни;
  • регистрация на домейни;
  • консултации за възможни колизии между домейн имена и други обекти на интелектуална собственост;
 • представителство в спорове за домейн имена (иницииране и представителство в арбитражни производства и производства по медиация пред „РЕГИСТЪР.БГ” ЕООД, пред Световната организация по интелектуална собственост (WIPO);
 • консултации и посредничество в сделки с домейн наименования.
Назад към услугите