Трудово и осигурително право

  • трз и осигуряванеКонсултации и изготвяне на необходими документи относно сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори
  • Налагане на дисциплинарни наказания
  • Реализиране на имуществената отговорност работниците/служителите
  • Консултации и посредничество при уреждане на трудови спорове
  • Консултации по режима на социалното осигуряване
Назад към услугите