Данъчно право

  • данъчно правоСтановища по данъчни казуси по всички данъчни закони
  • Данъчни решения по сложни казуси или при преобразуване на дружества
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
  • Консултации и съдействие на физически и юридически лица в хода на данъчна ревизия
  • Обжалване на ревизионни и други актове на данъчната администрация
  • Консултации по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Назад към услугите