Услуги

 1. Търговски дружества

  • Бърза, удобна и икономична регистрация
  • Решаване на спорове между съдружници
 2. Договори

  • Консултации по всички видове търговски сделки
  • Изготвяне на граждански и търговски договори
 3. Данъчно право

  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
  • Обжалване на ревизионни и други актове на данъчната
 4. Недвижими имоти

  • Сигурност при сделки с недвижими имоти
  • Сключване и прекратяване на договори за наем
 5. Трудово и осигурително право

  • Сключване, изменение и прекратяване на индивидуални и колективни трудови договори
  • Налагане на дисциплинарни наказ
 6. Търговски марки, авторско право и сродни права

  • Регистрация на търговска марка, на промишлен дизайн, на нови сортове растения.
 7. Административно право

  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления.
 8. Несъстоятелност

  • Иницииране, защита и представителство в производства по търговска несъстоятелност.
 9. Събиране на вземания

  • Проучване на имуществото на длъжника
  • Бързо и ефективно събиране на вземания
 10. Защита срещу кредитори

  • Съдействие и представителство за постигане на съдебно и/или извънсъдебно уреждане на непогасени задължения към кредиторите.
 11. Конкурентно право

  • Консултации и представителство по Закона за защита на конкуренцията
 12. Морско право

  • Задържавен на кораби и товари;
  • Консултации, изготвяне и представителство при покупко-продажба на кораби
 13. Въздушно транспортно право

  • Представителство по искове за обезщетение за загубен багаж, за забавен или отменен полет.
 14. Процесуално представителство

  • Представителство пред държавни и арбитражни съдилища и пред особени юрисдикции.
 15. Международна помощ

  • Консултации и съдействие при сключване, изменение и прекратяване на международни търговски сделки.
 16. Защита на онлайн репутация

  • Сваляне на неистини, клевети и обидни квалификации и коментари от интернет.
 17. Обществени поръчки

  • Консултации във връзка с провеждането на поръчки